Phát triển phần mềm

Y tế điện tử E-health

  • Homecare - Theo dõi, chăm sóc sức khỏe từ xa
  • Teleradiology - Chẩn đoán hình ảnh từ xa
  • Đăng ký khám trực tuyến và Bệnh án điện tử

Hội nghị trực tuyến

  • Kết nối nhanh chóng
  • Hình ảnh full HD, âm thanh rõ nét

Giám sát thông minh

  • Nhận diện khuôn mặt trong đám đông
  • Kiểm soát an ninh, trật tự